The Storm. Drone Market in Poland.

Edition 2024.

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie (02-256) przy Al. Krakowskiej 110/114. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@ilot.lukasiewicz.gov.pl. Cele przetwarzania danych Dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w poniższych celach:

- uczestnictwo w webinarium, w szczególności w celu rejestracji uczestników oraz w celach kontaktowych,

- uczestnictwo w przyszłych webinariach w w/w celach przetwarzania,

- uczestnictwo wydarzeniach, konferencjach,

- wysyłka newslettera

- kontakt mailowy lub telefoniczny (w celu nawiązania partnerstwa naukowego i/lub biznesowego,

- zaproszenia na spotkania fizyczne i/lub on-line,

- badania satysfakcji klienta, w sprawach związanych z procesem komercjalizacji wiedzy i badań,

- przedstawianie ofert (w celu realizacji działań i strategii marketingowych),

- tworzenie bazy kontaktów w systemie CRM,

- gromadzenie informacji na temat historii kontaktu,

- wysyłanie zapytań ofertowych, ofert oraz przeprowadzanie transakcji między administratorem a klientem.


Podstawa prawna i prawa podmiotu danych

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., s. 1). Dane osobowe będą± przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje, na zasadach określonych w ww. rozporządzeniu, prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania. Administrator na podstawie przetwarzanych danych osobowych nie dokonuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.